Close
Type at least 1 character to search
Back to top

ДОСТАВКА НА КОМПРЕСИРАН ПРИРОДЕН ГАЗ
ИЗГРАЖДАНЕ НА ГАЗОВИ ИНСТАЛАЦИИ

Една от дейностите на „Сигма инвест“ЕООД e пълен газов инженеринг , който включва:

  1.           Предпроектно проучване: представлява посещение на обекта от наш екип, обследване на терена, преценка за отстояния от съществуващи сгради, възможности за изграждане на газови инсталации и позициониране на бъдеща площадка за платформи /трейлери/.
  2.           Проектиране: извършва се от проектанти с пълна правоспособност, работещи основно в сферата на компресирания природен газ;
  3.           Изграждане на цялостни газови инсталации, което включва:
    1.           Изработка на газорегулаторни табла за декомпресиране на природния газ от 200/15/4bar и от 4/0,3bar. „Сигма инвест“ ЕООД е първата фирма в България, която притежава пълно осигуряване на качеството с изследване на проекта и специален надзор на крайното оценяване- модул H1. Произвежданите от нас съоръжения отговарят на изискванията на Директива 97/23/ЕС, въведена с Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръжения под налягане. Също така фирмата притежава и СЕ сертификат за ЕО изследване на проекта – модул В1.
    2.           Обучение на личния състав за работа със съоръжението.
  4.           Изпитване и въвеждане в експлоатация на газови инсталации;
  5.           Изграждане на газопроводни трасета, оборудване но котелни помещения /ако има такива/;

УСЛУГИ

Доставка на компресиран природен газ
Изграждане на газови инсталации
Абонаментно обслужване
Оборудване под наем
Проектиране на газови инсталации
Проектиране и изграждане на газови инсталации , доставка на газ, компресиран природен газ. Проектиране и изграждане на газови инсталации , доставка на газ, компресиран природен газ.

Регулатори за газ

„СИГМА ИНВЕСТ“ ЕООД

Доставка на метан

„СИГМА ИНВЕСТ“ ЕООД